7 نجات‌بخش نکات در مورد مبل بادی

وسایلی که متعلق به ۶۰۰۰ سال پیش در ایران است گواه خوبی است بر اینکه مردم آن زمان از فن ریسندگی و تبدیل پشم به

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

وسایلی که متعلق به ۶۰۰۰ سال پیش در ایران است گواه خوبی است بر اینکه مردم آن زمان از فن ریسندگی و تبدیل پشم به نخ آگاه بودهاند. این موزاییک از آنجا که در جایی بسیار بالا و غیرقابل دسترسی قرار گرفتهاند توانستهاند به خوبی باقی بمانند. اگر معماران حداقل اجازه میدادند که آهک کمی خمیدگی پیدا نماید قبل از اینکه لایه بعدی روی آن قرار گیرد، استقامت دیوارها بهطور قابل توجهی بیشتر میشد، وقتی گنبد بر روی ساختمان قرار گرفت وزن گنبد باعث خمیدگی دیوارها به طرف بیرون شدند که دلیل اصلی آن خیس بودن ملاط در دیوارها بود. نکته دیگر قابل توجه در مورد گنبد اولیه قرار دادن ۴۰ پنجره در دور پایه گنبد توسط معماران بود. بهویژه، در رابطه با خوش نویسیهای اسلامی موجود بر روی گنبد مباحثات بسیار حساسی وجود دارد دال بر اینکه آیا برداشتن پوشش گنبد حاوی این خطبههای اسلامی در راستای نشان دادن موزائیکهای تزئین شده با تصاویر عیسی مسیح، پیشوای روحانی مسیحیان فرزند خدا و ارباب دنیا توجیه پذیر است یا خیر. این موزائیک جهت نشان دادن انتهای دوره ۵۷ ساله سلطه کاتولیک رومی و بازگشت دین و عقیده ارتودکس (Orthodox) میباشد. نقاشی ای ترسیم شده توسط مهندس فوزتی نشان میدهند که این موزائیک تا سال ۱۸۴۹ باقیماند و آقای توماس وایتمور (Thomas Whittemore) بنیانگذار مؤسسه بیزانس (Byzantine Institute) که وظیفه نگهداری و مراقبت از موزائیک به او محول شده بود معتقد است که موزائیک امپراتور الکساندر در طی زمین لرزه ۱۸۹۴ از بین رفتهاست.

صندلی سلطنتی و سکو هر دو به وسیلهٔ جواهرات زینت داده شدهاند. موزائیکها در جلوی دیوار طلائی اولیه مربوط به قرن ششم قرار داده شدهاند. وجود این پنجرهها باعث ورود سیلوار نور از همه طرف به داخل سالن میگردد. این موزائیک که بر روی دیوار شرقی سالن جنوبی قرار دارد مربوط به قرن یازدهم میلادی میباشد. در بین این ۴ ستون، گنبد به نظر میرسد که بر روی ۴ قوس عظیم شناور گردیدهاست. ایا صوفیا به دلیل انعکاس نور به تمامی محیط داخلی آن از طریق این پنجرهها که باعث میشود که به نظر میرسد که گنبد یک کیفیت عرفانی دارد. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ «اردوغان فرمان تبدیل ایاصوفیه به مسجد را امضا کرد». پس از تبدیل ایا صوفیا به مسجد در سال ۱۴۵۳ بسیاری از موزاییکهای تزیینی با گچ پوشانده شدند. در سمت راست مریم امپراتور ژوستینین یکم در حال اهداء مدل ایا صوفیا به مریم ایستادهاست. این روش ساخت گنبد با استفاده از طاسچهها هرگز قبل از ساخت ایا صوفیا مورد استفاده قرار نگرفته بود. این به دلیل تضاد اسلام با تزیینات تصویری بود. ستونهای بزرگ نیز همین نوع روکش را داشته و در نتیجه براق به نظر میآیند. بدین ترتیب فضایی پهناور داریم که در معرض امواج سیل آسای نور قرار گرفته، و گنبدی مرکز داریم که به نظر میرسد بر نوری تکیه دارد که از پنجرهها به درون میفرستد. ​Th᠎is conte᠎nt was gen er᠎at ed ᠎with t he he​lp  of GSA Conte nt Generat or D em᠎over si on᠎.

گنبد ایا صوفیا بر روی چهار طاسچه قرار گرفتهاست. لژ مخصوص ملکه در مرکز سرسرای بالای ایا صوفیا قرار دارد. تزیینات موزاییک موجود کنونی در سرسرای بالا بسیار زیبا نگهداری گردیدهاست. در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ نساجی موجود است. تزئینات موزائیکی فعلی باقیمانده از زمان پس از جنگهای مذهبی است. سربالایی موجود که از شمال ورودی شروع میشود سالن ستایش را به گالری بالا متصل میسازد. در انتهای بخش غربی (ورودی) و شرقی (محل عبادت) فضاهای موجود در قوسها دارای نیمه گنبدهایی میباشند که خود آنها بر روی سازههای شبیه به گنبدهای دیگری قرار گرفتهاند. تصویر پسر بزرگ آنها آلکسیوس یکم بر روی صفحهای که روی پایه مبل قرار دارد نقش بستهاست. گنبد بر روی طاسچههای قرار گرفته تا ۴ بخش مقعر (واگرا) مستطیلی که مشکل قرار گرفتن پایه مدور گنبد بر روی یک پایه مستطیلی را حل مینماید. در ساختمان طاسچهای گنبد بر روی گنبد دومی قرار میگیرد که در واقع بزرگتر از آن است و بخش بالایی به اضافه چهار جزء گرداگرد لبه گنبد از آن حذف شدهاند؛ و این چهار جزء اخیر به شکل چهار قوس یا طاقی درآمدهاند که سطوح شان به هم میپیوندند و تشکیل یک مربع میدهند.

اگر این پیغام تا ده روز دیگر در این مکان باقی بماند، ممکن است که مقاله حذف گردد، یعنی بعد از ۱۵:۰۴ در ۲۹ آوریل مصادف با ۹ اردیبهشت. اما اگر خودتان سازندهٔ این مقاله هستید، لطفاً خودتان این برچسب را از مقاله برندارید و از فرد دیگر یا نامزدکننده درخواست نمائید تا برچسب را بردارد. اگر شما نویسنده این مقاله هستید، این پیغام را اهانت تلقی نکنید. این باریکهها انتقال وزن سنگین گنبد را به صورت شناور بین پنجرهها، پائین به سوی طاسچهها و بالاخره به روی فونداسیون امکانپذیر میسازد. از این مکان ملکههای زیبا و دیگر زنان همراهشان میتوانستند مراسم در حال برگزاری در پائین را تماشا نمایند. طاسچهها نه تنها به فضای گنبد زیبائی میبخشند بلکه همچنین نیرویهای جانبی گنبد را کنترل نموده، و باعث انتقال مؤثر وزن گنبد به طرف پائین میگردند. ارتفاع گنبد بزرگ این مسجد از سطح زمین ۵۵ متر و قطر آن ۳۱ متر میباشد که به وسیلهٔ ۴۰ پشتبند بزرگ و روی چهار ستون اصلی سوار شدهاست. در سالهای ۴۹ - ۱۸۴۷ دو برادر سوییسی به نام گاسپار (Gaspare) و جوزپه (Goiuseppe) فوساتی (fossati) شروع به بازسازی مسجد کردند.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت مبل زیر یک میلیون تومان.

آخرین مطالب