راهنمای نگارش مقاله - فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

اگر نویسندگان کد کردار برای نوشته خویش دریافت کرده اند بی تردید در یک جمله آن را در این بخش نیز ذکر کنند. مثال

توسط ETELARESANKHABAR در 19 بهمن 1400
اگر نویسندگان کد کردار برای نوشته خویش دریافت کرده اند بی تردید در یک جمله آن را در این بخش نیز ذکر کنند. مثال: نویسندگان این مقاله مطابق پروتکل های اخلاقی مطالعات هلسینکی فعالیت نموده و داده ها بیماران کمپانی کننده در همین مطالعه به طور به طور کامل ناشناس باقی میماند و آنگاه از مطالعه نیز همگی این داده ها محفوظ باقی خواهد ماند. ۹ - مقالات به شرطی پذیرفته میگردند که اصول اخلاقی براساس معاهده هلسینکی - توکیو در آیتم مطالعات بالینی در انسان مراعات شده و رعایت آن به تأیید کمیته کردار مؤسسهای که تحقیق در آن صورت گرفته رسیده باشد. پس از آن این اصطلاح بسیار ترویج یافت و در مجامع علمی پذیرفته شد. ۲-نامه ای به امضای نویسنده (نویسندگان) مبنی براین که مقاله ارسالی در مجلات باطن سرزمین پذیرفته نشده و یا این که به چاپ نرسیده و هم همزمان، به مجله ای دیگر ارسال نگردیده و تا گرفتن جواب آخری از همین مجله، نوشته برای نشریه ای دیگر ارسال نخواهد شد. رعایت مورد ها پایین توسط نویسندگان، موجب تسریع در دستور پذیرش مقالات و نشر بههنگام آن‌ها خواهد شد. 3-8) گزارش مورد حداکثر در 1000 کلمه و واژه اساسی حداکثر تعداد روستا منشا و مجموعاً دو عکس یا جدول ارایه گردد. 1-6) گزیده فارسی و انگلیسی نوشته کاملاً بر یکدیگر منطبق بوده و به صورت ساختارمند (structured)، حداکثـر تا 250 کلمه و واژه و در دو ورقه جـداگانه نوشته شوند. ولی ممکن هست بر حسب مهارتی که کسب میکنید؛ خود هم به طرح تیتر نوشته اقدام کنید. همچنین، نویسندگان میتوانند حساس افزودن بخش سپاس و قدردانی، از تأمین کنندگان نیازهای مالی و امکانات تحقیق و یا این که افراد دیگری که در انجام تحقیق کمک یا این که مشارکت نمودهاند، تشکر و قدردانی نمایند. همین بخش مضاعف معمولی هست و مشکلی که مطالعه برای حل آن ایراد انجام شده هست را در یک دانلود مقاله به روش کیفی پاراگراف عنوان مینماید. در غیراینصورت صد رد صد ملاحظات اخلاقی که برای این مطالعه انجام گرفته است را در یک جمله توضیح دهند. سعی شود از میانگین، میانه، انحراف ترازو و فواصل اطمینان به جهت نشان دادن نتایج پژوهش به کار گیری گردد. نتايج: نتايج شامل شرح تام يافتههای پژوهش می باشد. مقالات مروری (review articles) که بایدتوسط اشخاص مجرب، اهمیت بینایی کامل نسبت به مورد قضیه و حساس مراجعه به تعداد قابل قبول منابع تهیه شده باشند. همچنین همه شرکت کنندگان در همین مطالعه فرم راضی بودن نامه کمپانی در این مطالعه را لبریز کرده و کلیه مقاصد مطالعه به جهت کمپانی کنندگان به طور کامل توضیح داده شده است. در اینجا عمده به بررسی وب وب سایت دانلود مقاله های انگلیسی.
آخرین مطالب