برسی پالس اکسیمتر برای سنجش هموگلوبین

هنگامی که یک مولکول O2 به یکی از چهار محل اتصال هموگلوبین متصل شود ، میل به اکسیژن سه محل اتصال در دسترس باقی می ماند. یعنی اکسیژن به احتمال زیاد به یک هموگلوبین متصل به یک اکسیژن نسبت به یک هموگلوبین بی حد و مرز متصل می شود. این خاصیت منجر به منحنی تفکیک …

ادامه مطلببرسی پالس اکسیمتر برای سنجش هموگلوبین