مراحل و مدارک لازم برای گواهینامه موتور و شرایط سنی

تبصره – مراجع مسؤو موظفند هنگام استفاده از پارکومتر، کارت پارک و مشابه آنها و همچنین درمحلهایی که تابلوهای ایستادن ممنوع، توقف ممنوع و حمل با جرثقیل و مانند آن نصب مینمایند، به وسیلهتابلو مستطیل شکلی در زیر تابلوهای یاد شده زمانهای ممنوعیت توقف و حمل با جرثقیل را اعلان کنند. س – در جاهایی که دستگاه توقف سنج (پارکومتر) نصب شده و یا توقف با کارت پارک یا انواع دیگرتجهیزات توقف سنج با علایم مشخص کننده، مجاز میباشد، به علت پرداخت نکردن هزینه توقف و یانداشتن کارت پارک مجاز و یا پایان زمان توقف. رانندگان تاکسیهای خطی و بیسیم دار هنگامی که مسافر ندارند باید در ایستگاههای تعیینشده توقف کنند. هنرجویانی که برای گواهینامه پایه سوم اقدام میکنند در گام اول باید آزمون اصلی را پشت سر بگذارند و سپس وارد پرسه آموزش رانندگی به صورت عملی شوند اما پیش از آنکه آزمون عملی بدهند نوبت به آزمون اصلی میرسد که باید این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذراند تا بتوانند در آزمون عملی شرکت کنند. بسته طلایی که شامل هر 3 مورد فوق بوده و البته یک فایل حاوی متن و ویدئو برای آموزش رانندگی و نحوه موفقیت در آزمون شهری گواهینامه دسته بندی هایی هستند که امکان دانلودشان هم اکنون فراهم میباشد.

آزمون آیین نامه اگر در اثر شرایط مختلف عصبی شوید، یا به هر دلیلی باعث ایجاد تنش شوید،.نمی توانید تمرکز خود را به طور کافی بر روی رانندگی قرار دهید.و احتمالاً واکنش مناسبی در شرایط ویژه نخواهید داشت. در تقاطعهایی که با ترسیم جهت نما بر سطح آنها مسیر حرکت مشخص شده، رانندگانموظفند تنها در همان جهت ترسیم شده بر سطح تقاطع به حرکت خود ادامه دهند. حق تقدم در راه های مسطح که انتهای مسیر منتهی به کوه و پرتگاه میباشد با … ب ـ برای گردش به چپ باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیهای که در جلو و عقبحرکت میکنند از فاصله کافی و مناسب چراغ راهنما استفاده نموده و یا با دادن علامت وارد مسیر مجازسمت چپ شده به طوری که پس از ورود به تقاطع، وسیله نقلیه درحدود مرکز تقاطع قرار گیرد و سپس بارعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیهای که مستقیم و در مسیر و محل مجاز در حرکتند با حداقل سرعت بهچپ گردش نماید به نحوی که پس از ورود به خیابان مورد نظر در مجاورت محور وسط آن خیابان قرار گیرد. در راههای مندرج در ماده (۱۴۴) که در کنار آن جای توقف (پارک) یا شانه کافی وجود داردبه نحوی که راننده میتواند با استفاده از آن به کنار برود و با استفاده از آن از عقب رفتن یکی از وسایل نقلیهجلوگیری کند، راننده واقع در جهت سربالایی باید با استفاده از آن به راننده واقع در جهت سرازیری اجازهعبور دهد.

شما باید در زمان مقرر به ۳۰ سوال پاسخ دهید. راننده وسیله نقلیهای که شب در حرکت است و همچنین در هر محل یا زمان دیگری که بهعلت نبودن نور کافی ناشی از ابری بودن هوا، وجود مه، باران، برف، عبور از تونل و مانند آنها دید کافی وجودندارد، باید چراغهای وسایل نقلیه را به ترتیب مقرر در مواد بعدی روشن نماید. کلیه رانندگان وسایل نقلیه برای سوار و پیاده کردن مسافران و یا سرنشینان خود باید تنها درمحلهای مجاز و یا در منتهی الیه سمت راست سواره رو توقف نمایند. الف – هنگام حرکت به طور کامل از طرف راست راه عبور نمایند و برای گذشتن از وسایل نقلیهای که درکنار راه توقف کرده اند منتهای احتیاط را به عمل آورند. پ – پیش از رسیدن به گذرگاه پیاده و در صورت حضور یا عبور اشخاص باید وسیله نقلیه خود رامتوقف سازند و همچنین با دادن علامت رانندگان پشت سر را نیز به توقف دعوت نمایند تا پیادگان با آرامشعبور کنند. چنانچه یکی از دو وسیلهای که میخواهند از کنار یکدیگر عبور کنند به منظور امکان عبور، مجبور بهعقب رفتن بشود، این عمل را باید وسیلهای که در جهت سرازیری قرار دارد انجام دهد، مگر آنکه به طورآشکار انجام آن از سوی راننده واقع در جهت سربالایی آسانتر باشد.

با سوالات آیین نامه اصلی سال ۱۴۰۰ به روز باشید با وجود آنکه سوالات آیین نامه معمولا از بانک سوالات مشترکی بدست میآید اما سال به سال شاهد تغییراتی در آزمونها هستیم که تا حدودی رویکرد سوالات را تحت تاثیر قرار میدهد. در کجا قرار دارد ؟ ج – در فاصله ۱۵ متری اطراف چراغهای راهنمایی و رانندگی و یا محلهایی که توقف وسایل نقلیه مانعدید علایم راهنمایی و رانندگی بشود. ز ـ در محلهایی که علایم راهنمایی و رانندگی مانند تابلوهای توقف ممنوع و یا ایستادن ممنوع و یا خطکشیهای شطرنجی در سطح تقاطع و یا معابر نیز دلالت بر ممنوعیت توقف نماید. ژ – در هر نقطه از معابر درحال تعمیر، شستشو و تعویض روغن و نیز در طول مسیرهای ویژه اتوبوس ودوچرخه و همچنین در طول مسیر و خط های عبور آزادراه ها. تغییر مسیر ممنوع میباشد. استفاده از چراغهای چشمک زن و رنگارنگ در وسایل نقلیه ممنوع است، مگر در مواردیکه به موجب این آییننامه مجاز باشد.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد آزمون آیین نامه کی برگزار می شود لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر