خانه - كفش تابا

، محلهاي كه در آنجا به دنيا آمده و تبارک شدم، ميرفتند تركيه، اجناسي از قبيل پوشاك، كفش و كيف و غيره ميآوردند و

توسط ETELARESANKHABAR در 12 بهمن 1400
، محلهاي كه در آنجا به دنيا آمده و تبارک شدم، ميرفتند تركيه، اجناسي از قبيل پوشاك، كفش و كيف و غيره ميآوردند و در تهران به بوتيكهاي شمال شهر ميفروختند. آن جوانان در مدت كوتاهي بعد از ورود به ژاپن حساس ويزاي توريستي به سادگي جذب يكي از شركتهاي صنعتي/ ساختماني/ خدماتي و غيره ميشدند. در نخست مصمم بودم كه برخلاف کل آن جوانان هموطني كه آن گاه از دريافت ويزاي توريستي و ورود به ژاپن، به عهد خودشان «اُوور» ميماندند، قبل از پايان ويزا ژاپن را ترك كنم. آن ایام محدوديتهاي سختگيرانهاي از سوي گمرك براي خروج ارز و ورود كالا به وسیله مسافران بیرون از كشور وجود داشت به همين دليل افرادي كه قصد وارد كردن كالا داشتند، دوستان خوب و آشنايانشان را حساس خویش ميبردند، هزينه یک‌سری روز سفرشان را پرداخت ميكردند تا در شیوه بازگشت و ورود به ايران، از امتياز معافيت گمركي آن ها به کارگیری كنند. حجم گسترده تبليغات براي كمك به متقاضيان دريافت اقامت كشورهاي متفاوت بزرگ و كوچك (از كانادا تا جمهوري دومينيكن) و نيز فروش مسكن در تركيه و دوبي در ازاي دريافت اقامت و خبر ها و گزارشهايي كه از ميزان سرمايهگذاري و خريد مسكن توسط ايرانيان در اين دو كشور شنيده ميشود، نشانگر اين واقعيت غيرقابل انكار می باشد كه موج تازهاي از مسافرت به خارج از كشور در ميان هموطنان شكل گرفته كه برخي از آن به عنوان سونامي ياد ميكنند. ولی از دست دادن بدنه هميشه همپا اصولگرايي كه در بسيج و حوزههاي علميه حضوري برجسته داشتند، پايههاي جريان اصولگرا را حیاتی تهديدي جدي مواجه كرده است. دارای اين درحال حاضر ولی به نظر ميرسد در شرايطي كه حاكميت يكدست و مقامات برآمده از يك جريان سياسي هستند، حاميان كف خياباني و بدنه اين جريان سياسي بيش از هميشه از ناكارآمدي و پشت كردن بزرگان اصولگرا به وعدهها ناراضياند. در جناح اصلاحات به تیتر احزاب راديكالتر بهخاطر اعتقادوباور به آرمانهاي جدي اصلاحطلبانه از بعضي احزاب فاصله گرفتند و حتي به انتخابات و ليستهاي انتخاباتي اين احزاب نیز نگاه نكردند، برخي طيفهاي جوانان اصولگرا از گزاره طيف عدالتخواه به نحوي همان مسير را طي ميكنند و شايد بتوان اعتراض آن ها به حكم خلع لباس صدرالساداتي را در همين زمينه بررسي كرد. دولت ابراهيم رييسي تا چندین روز ديگر 6 ماهه خواهد شد و اين درحالي می باشد كه يك هفته پس از پايان 6 ماهگي دولت انقلابي، دومين سالگرد انتخاباتي از شیوه ميرسد كه زمينهساز تشكيل مجلس انقلابي شد. به نظر ميرسد شرايط وخيم اقتصادي و مراحل فزاينده گراني كمرشكن، بيكاري، بيثباتي شديد اشتغال، مشكلات اجتماعي و کارداران ديگر، موجب تشديد اين اشتياق به هجرت خصوصا در ميان نسل برنا شده کفش اسپرت مردانه شیراز است. به یقین من، ترویج گسترده شبكههاي اجتماعي در سالهاي اخير و گردش سريع و آسان اطلاعات، در اين زمينه بيتاثير نبوده است. آقاي سي و یکسری سالهاي كه بسيار محترم و اهمیت شخصيت به نظر ميرسيد، اصلی نگاهي دردناك و خِجل و صدايي لرزان كه شرمندگي و شرمناكي مخفی در آن، هنوز در گوشم، زنگ و بر دلم، خراش و بر مغزم، پتك ميزند، هر یک سری دقيقه يكبار به فارسي فرياد ميزد و براي آن مغازه تبارک عمدهفروشي لباس تبليغ ميكرد.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن